STAREA CALITĂȚII APELOR DIN IZVOARELE AMPLASATE PE TERITORIUL MUN. CHIȘINĂU (STUDIU DE CAZ)

Prezentul studiu de caz a fost realizat din propria inițiativă, voluntar de către specialiștii din cadrul laboratorului de încercări „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L. Prezentul studiu are ca scop analiza și determinarea calității fizico-chimice a surselor de apă potabilă, prin urmare au fost fixate postere la fiecare izvor pentru informarea populației mun. Chișinău despre conformitatea calității apei potabile.

INTRODUCERE

Astăzi o problemă stridentă de importanță vitală pentru întreaga omenire a devenit calitatea și cantitatea resurselor naturale existente. Omul depinde necontenit de resursele naturale şi condițiile de mediu, însă prin activitatea sa neglijentă și irațională a dereglat echilibrul ecologic existent, afectându-și starea de sănătate prin creșterea îmbolnăvirilor și diverselor maladii.

Apa determină natura lumii fizice și biologice pe planeta noastră, cea mai importantă substanță chimică pentru menţinerea echilibrului ecologic, inclusiv bunăstarea sănătății umane.  Calitatea ei a început din ce în ce mai mult să degradeze ca urmare a modificărilor de ordin fizic, chimic și biologic, în mare parte omul fiind elementul de bază a poluării resurselor acvatice. Problema folosirii raționale a apelor trebuie privită atât sub aspect cantitativ cât şi calitativ, o latură esențială a managementului apelor fiind protecția calităţii apelor. Compoziția naturală a apelor variază în funcție de factorii fizico-geografici (compoziția chimică a solurilor şi a rocilor, elementele climatice şi hidrologice), dar aceasta este continuu modificată şi alterată de poluanții deversați în mediul înconjurător.

Apele naturale, inclusiv cele subterane în Republica Moldova au un rol foarte important atât pentru populație, cât și pentru industria țării.

Apele din izvoare reprezintă un punct de ivire la suprafață a unei ape de suprafață sau subterane, în condiții naturale, frecvent este folosită pentru consumul uman sau prepararea hranei. În raza mun. Chișinău sunt prezente aceste resurse acvatice, însă calitatea acestora nu corespund permanent valorilor limită admisibile pentru apa potabilă. Totodată menționez faptul că puține dintre izvoare sunt amenajate și monitorizate corespunzător, lipsesc zonele de protecție sanitară.

Se consideră, că este necesar inițierea unui program special de evidență a situației actuale a izvoarelor amplasate în zona mun. Chișinău, în prim plan se propune amenajarea construcțiilor corespunzătoare pentru ameliorarea situației în cauză.

     MATERIALE ȘI METODE

Pentru analizele de laborator s-a prelevat un volum de probă de 1500 ml și au fost folosite recipiente care nu produc pierderi prin absorbție, volatilizări sau contaminări cu substanțe străine în conformitate cu cerințele metodelor de încercare. Fiecare recipient a fost închis etanș și etichetat corespunzător de către operatorul de eșantionare.

S-au determinat 11 parametri fizico-chimici de calitate a apei: pH, conductivitate electrică, reziduu sec la 105 °C, cloruri, amoniu, nitriți, nitrați, sulfați, duritate totală, fier total, fluoruri. S-au utilizat metode de încercare standardizate, verificate/validate în incinta laboratorului de încercări. Menționez că „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L. este acreditat de către Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC).

Echipament utilizat: Multiparametru Consort C3010 (Belgia), Agitator BOECO MSH 140 (Germania), Spectrofotometru Agilent Cary 60 (SUA), Balanța ABJ 320-4NM (Germania), Baia de apă Selecta 6000141 (Spania), Biuretă automată, clasa A, 25 ml, Bidistilator Boeco Bidest 4 (Germania). Echipamentele sunt etalonate sau verificate meteorologic de către Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”.

  REZULTATE ȘI DISCUȚII

Proprietatea apei de a dizolva majoritatea materiilor organice şi anorganice reprezintă o problemă din punct de vedere a potabilității, deoarece ea este foarte ușor poluată în contact direct cu aceste materii. Din această cauză, deşi apa este prezentă în cantităţi foarte mari pe planeta noastră, doar o cantitate limitată este potabilă. Potabilitatea apei înseamnă eliminarea majorităţii componenţilor organici, anorganici şi biologici prezenţi în apă, astfel încât ea să corespundă normelor naţionale referitoare la apa potabilă (Legea 182/2019). Astfel compoziţia chimică a apelor de suprafață sau subterane nu este constantă şi suportă permanent schimbări atât în timp, cât şi în cadrul aceluiaşi orizont acvifer. Deseori acest fapt se datorează poluării mediului acvatic cu ape uzate neepurate, evacuate direct în sol sau emisar.

Ținând cont de actuala problemă în domeniul protecției resurselor acvatice, am prelevat probe de apă din 7 izvoare care sunt mai mult utilizate de către cetățenii din zona mun. Chișinău: Izvorul Elena, Izvorul din str. Nicolae H. Costin, Izvorul Părintele Serafim, Izvorul din str. Balcani, Izvorul din str. Nicolae Dimo, Izvorul din str. Muncești, Izvorul Tamara.

Rezultatele investigațiilor de laborator sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Parametrul de calitate Denumirea izvorului

pH,unități pH

Conductivitate electrică, µS/cm

 

Reziduu sec la 105 °C, mg/l

Cloruri

(Cl), mg/l

Amoniu (NH4),

mg/l

Nitriți (NO2), mg/l Nitrați (NO3), mg/l Sulfați (SO42-), mg/l

Duritate totală, °DH

 

Fier total (Fetotal), mg/l Fluoruri (F), mg/l
Elena 7,17 2221 1190 171,9 0,49 0,40 99,2 364,9 55,9 0,07 0,41
str. Nicolae H. Costin 7,61 1167 621 45,0 < 0,05 0,01 9,5 101,0 30,6 0,06 0,47
Părintele serafim 7,19 1364 728 69,4 < 0,05 0,02 10,4 185,4 31,8 0,04 0,33
str. Balcani 7,88 1177 626 59,2 0,06 0,006 34,0 96,4 21,5 0,05 0,47
str. Nicolae Dimo 7,27 1407 750 62,5 < 0,05 0,01 19,4 143,6 27,8 0,06 0,49
str. Muncești 7,20 1358 723 19,0 < 0,05 0,01 30,0 214,7 30,9 0,05 0,27
Tamara 7,47 1436 767 81,9 < 0,05 0,002 69,7 135,7 25,8 0,09 0,58
Valori limită admisibile Legea 182/2019 6,5 -9,5 2500 1500 250 0,5 0,5 50 250 ≥5 0,2 1,5

Conform analizelor de laborator, din cele 7 izvoare cercetate, 2 izvoare (Elena și Tamara) nu corespund valorilor limită admisibile pentru apa potabilă, fiind constatate depășiri la parametrii de calitate: amoniu, nitrați și sulfați.

Izvorul P. Serafim

3

Izvorul din str. Muncești

2

Izvorul din str. Balcani

1

"Natura nu ne cere să fim geniali, ajunge să fim raţionali."